ตัวตนกับสัญญาณวิทยุ

บาร์โค๊ด, คิวอาร์ โค๊ด, อาร์เอฟไอดี, เอ็นเอฟซี, และบีค่อน